Aanvragen lidmaatschap

 
       

Het lidmaatschap is alleen mogelijk voor inwoners van de gemeente Amstelveen. Een aanvraag voor het lidmaatschap kan alleen worden gedaan bij het bestuur van de vereniging. (spreekuur of e-mailadres bestuur) De vereniging heeft momenteel 185 leden.
Daarnaast bestaat er een wachtlijst met kandidaat-leden. Men kan ook partner-lid of donateur worden. Het partnerlidmaatschap geeft recht op overname tuinhuur, indien het lid het lidmaatschap heeft beëindigt of door andere omstandigheden geen lid meer is, bijvoorbeeld bij overlijden.

Bij inschrijving als lid krijgen bewoners van een flat zonder tuin voorrang boven geïnteresseerden die reeds een tuin bij hun woonhuis bezitten.

       
Hieronder vindt u een opgave van de financiële verplichtingen voor het jaar 2021.
       
 
SPECIFICATIE VOLKSTUINEN NUTSTUINEN
Grondhuur € 146 € 73
Contributie € 105 € 105
Onderhoud €139 € 69
Groenafvoer €62 € 31
Verontreinigingsheffing € 38 € 19
WOZ bijdrage € 40 € 20
Totaal € 530 € 317
Watergeld p/j p/j
Verzekeringspremie p/j p/j
 
       
Hieronder vindt u de eenmalige kosten bij toewijzing van een tuin: (naast betaling van het taxatiebedrag aan verkoper)
 
VOLKSTUIN NUTSTUIN
Inleggeld 10 % van taxatiebedrag
(min. € 455)
10 % van taxatiebedrag
(min. € 115)
Borgsom € 200.- € 75.-
 
       
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de borgsom, na aftrek van eventuele schulden aan het vertrekkende lid terug betaald.
       
 

Werkverplichting voor leden

 
       
ALGEMEEN WERK:

Op iedere 2e en 4e zaterdag van de maand, van april t/m november, zijn de leden onder de leeftijd van 78 jaar, verplicht deel te nemen aan het Algemeen Werk van 10.00 uur tot 12.00 uur. De leden moeten 6 keer van de geplande 8 keer per jaar komen. Komt men minder dan 6 keer, dan treedt de boete clausule in werking. Deze boete bedraagt € 50- per verzuimdag. Het lid kan een ander vragen in zijn of haar plaats Algemeen Werk te verrichten. In bijzondere omstandig heden kan het bestuur dispensatie verlenen. Ook is het mogelijk om Algemeen Werk te verrichten op een andere dag en gedurende de wintertijd. Hiervoor dient men contact op te nemen met het bestuur. Onder Algemeen Werk wordt verstaan het onderhoud aan gebouwen, sloten, het algemeen groen, de paden, parkeerplaatsen, de singels, heggen, etc.. Het is dus niet toegestaan om tijdens het Algemeen Werk onderhoud te plegen aan eigen tuin of heg. Koffie is tijdens Algemeen Werk gratis.